*** Thành viên VIP: Là các đối tác khách hàng đang có tài khoản GGS(Global Gold Supplier) của Alibaba, là các đối tác chiến lược của công ty hiện nay đã và đang thường xuyên Nhập khẩu hàng hóa để phục vụ sản xuất và kinh doanh.